Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden

 

1. Definities

1.1 Karin Potters Webdesign: de gebruiker van de algemene voorwaarden.
1.2 Opdrachtgever: de particulier of rechtspersoon met wie Karin Potters Webdesign een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.
1.3 Website: een op naam van opdrachtgever gemaakte presentatie voor gebruik op internet.
Deze bestaat uit een geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale documenten, afbeeldingen, scripts en databases.

2. Toepasbaarheid

2.1 Door ondertekening van een overeenkomst met Karin Potters Webdesign verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoordgaat.
2.2 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is
afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of
overeenkomst van of met Karin Potters Webdesign.

3. Offertes

3.1 Alle offertes en prijsopgaven door Karin Potters Webdesign zijn geheel vrijblijvend.
3.2 Karin Potters Webdesign is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 1 kalendermaand wordt bevestigd.

4. Aanvang van de overeenkomst

4.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:
– de offerte is ingevuld en ondertekend is ontvangen door Karin Potters Webdesign;
–  de aanbetaling van 30% van het overeengekomen factuurbedrag is ontvangen.
Van de voorwaarden in artikel 4 kan worden afgeweken wanneer opdrachtgever reeds bekend is bij de opdrachtnemer.

5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Karin Potters Webdesign zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Karin Potters Webdesign het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Karin Potters Webdesign aangeeft dat deze noodzakelijk zijn worden verstrekt.
5.3 Karin Potters Webdesign is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Karin Potters Webdesign is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Karin Potters Webdesign kenbaar behoorde te zijn.

6. Levering en levertijd

6.1 Met het ontwerp en de ontwikkeling van de website wordt zo spoedig mogelijk gestart na
schriftelijke opdracht en aanlevering van benodigd materiaal.
6.2 Tussentijdse resultaten worden door Karin Potters Webdesign beschikbaar gemaakt voor testdoeleinden.
6.3 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Karin Potters Webdesign, zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.
6.4 Karin Potters Webdesign is niet aansprakelijk voor niet werkende functionaliteiten die worden veroorzaakt door bijvoorbeeld foutieve instellingen bij de hosting provider van de opdrachtgever terwijl deze functionaliteiten wel op het testdomein naar behoren functioneren en als deze gebreken dus worden veroorzaakt door de foutieve instellingen en niet door foutief programmeren van Karin Potters Webdesign van de betreffende functionaliteit of plugin.
6.4 Oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na het gereed komen van de ontwikkeling van de website.

7. Copyright

7.1 Al het door Karin Potters Webdesign vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Karin Potters Webdesign niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.
7.2 Het eigendom van door Karin Potters Webdesign verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig van Karin Potters Webdesign, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan Karin Potters Webdesign hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Karin Potters Webdesign gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
7.3 Karin Potters Webdesign behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Voor zover Karin Potters Webdesign bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Karin Potters Webdesign op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze relaties met Karin Potters Webdesign of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Karin Potters Webdesign.
8.2 Karin Potters Webdesign is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.
8.3 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Karin Potters Webdesign slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Karin Potters Webdesign voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

9. Reclame

9.1 De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk
omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Karin Potters Webdesign. Indien de reclame gegrond is zal Karin Potters Webdesign deze gebreken trachten te verhelpen. Wanneer aan Karin Potters Webdesign binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.
9.2 Reclames geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.

10. Prijzen

10.1 Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
10.2 Extra wensen van de opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken zullen resulteren in extra werk, waarvoor Karin Potters Webdesign naar evenredigheid zal moeten worden gehonoreerd.

11. Betaling

11.1 Na ondertekening van de offerte krijgt deze de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en Karin Potters Webdesign en is de opdrachtgever verplicht om het werk van Karin Potters Webdesign volgens afspraak te honoreren.
11.2 De opdrachtgever dient 30% van het bruto totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te voldoen.
11.2.1 De aanbetaling kan alleen worden teruggevorderd door de opdrachtgever indien Karin Potters Webdesign de gewenste diensten niet of niet volgens de specificaties in de offerte heeft geleverd.
11.3 Na afronding van de opdracht en nadat de website is opgeleverd volgens de specificaties en naar behoren functioneert, zal Karin Potters Webdesign een factuur sturen voor het met de overeenkomst gemoeide bedrag verminderd met de reeds voldane aanbetaling. De opdrachtgever dient binnen 30 dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen. Nadat de restbetaling door de opdrachtgever is voldaan wordt de website door Karin Potters Webdesign overgezet op het hosting domein van de opdrachtgever.
11.4 Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Karin Potters Webdesign een aanmaning tot betaling verstuurd. De kosten van een aanmaning, t.w.v. netto € 7,50, wordt in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever binnen veertien dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.

12. Wijziging van de algemene voorwaarden

12.1 Karin Potters Webdesign bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
12.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
12.3 Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden of binnen veertien dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

13. Overig

13.1 Karin Potters Webdesign zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Karin Potters Webdesign
13.2 Wanneer Karin Potters Webdesign bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt. Karin Potters Webdesign is voorts niet verantwoordelijk voor enige wanprestatie van de webhoster in kwestie.
13.3 Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke
bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Karin Potters Webdesign zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
13.4 Karin Potters Webdesign is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Voorts behoudt Karin Potters Webdesign zich het recht op een bescheiden creditvermelding met hyperlink in de voor opdrachtgever afgeleverde website.
14. Geschillenregeling en toepasselijk recht
14.1 Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.